REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE UCZNIÓW W INTERNACIE

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów
  i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dn. 13 listopada 2015r. z póź. zm.).
 2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dz. U. z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 1358)
 4. Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 marca 2015 r.

Ustala się jak niżej:

 • Opłata stała- czesne wynosi 50 zł. Nie podlega ona zwrotowi.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży przebywającej w internacie wnoszą opłatę za całodzienne wyżywienie równe kosztom surowca przeznaczonego na jego wykonanie.
 • Wysokość kosztów surowca, o którym mowa w § 1 ustala Kierownik Internatu
  w porozumieniu z organem prowadzącym Internat.
 • Odpłatność za posiłki w Internacie za dany miesiąc, rodzice (prawni opiekunowie), wpłacają na wskazane konto (BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050) lub do kasy Internatu w terminie- od 1 do dnia 10 danego miesiąca.

W przypadku płatności przelewem należy wcześniej uzgodnić z Intendentem wysokość wpłaty, a w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie przelewu trzeba przesłać na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl.

 • Zwrot za posiłki spowodowany rezygnacją z Internatu, nie jest możliwy bez paragonu fiskalnego.
 • Odwołanie posiłku jest możliwe w dniu poprzedzającym wydanie odwoływanego posiłku najpóźniej do godziny 10. Zwrot pieniędzy za niewykorzystany posiłek nastąpi w następnym miesiącu.
 • W celu zapewnienia rodzicom najuboższym pokrycia kosztów wyżywienia Organ prowadzący Internat współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej. Może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z całości lub części opłat za Internat w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. W tym celu należy złożyć decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kierownik Internatu monitoruje terminowość wpłat. W przypadku występowania zaległości ponagla do dokonania wpłaty.
 • Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.