Procedury COVID

Procedury funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach oraz internatu w czasie epidemii od dnia 01. września 2020 roku

I. Zasady postępowania i instrukcje

1. Ogólne zasady higieny obowiązujące wszystkich uczniów oraz pracowników

 • Uczeń szkoły oraz każdy pracownik może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, jeśli nie wykazuje objawów chorobowych sugerujące infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie bezzwłocznie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Należy dbać o ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zaleca się noszenie maseczek ochronnych na terenie szkoły w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych.
 • Zużyte maseczki lub rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonym miejscu.
 • Uczniowie oraz nauczyciele powinni ograniczyć kontakty z pracownikami administracji oraz obsługi.
 • Zaleca się zainstalowanie rządowej aplikacji ProteGO Safe, która umożliwia samokontrolę stanu zdrowia oraz informuje o możliwym kontakcie z wirusem.

2. Instrukcje dla uczniów

 • Obowiązują 3 wejścia do szkoły:
  – klasy I – wejście boczne frontowe (wejście nr 2)
  – klasy II – wejście główne (wejście nr 1)
  – klasy III – wejście boczne od strony sali gimnastycznej (wejście nr 3).
 • Uczniowie pozostają w przydzielonej do klasy stałej sali lekcyjnej z wyłączeniem zajęć z informatyki, języków obcych oraz wychowania fizycznego. Wtedy nauczyciel uczący przychodzi do uczniów i zaprowadza ich do innej sali.
 • Podczas przerw uczniowie wychodzą na korytarz i pozostają w najbliższym sąsiedztwie sali. Sale lekcyjne są wietrzone podczas przerw.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

3. Instrukcje dla rodziców/opiekunów i pozostałych osób odwiedzających szkołę

 • Rodzice/Opiekunowie uczniów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
  • 1 rodzic/opiekun ucznia,
  • dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna/ucznia min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • rodzice/opiekunowie oraz pozostałe osoby odwiedzające szkołę powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Należy zminimalizować czas przebywania w szkole, jedynie w uzasadnionych sytuacjach oraz w wyznaczonych obszarach.
 • W celu szybkiej i skutecznej komunikacji rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny).
 • Rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić szkołę o zakażeniu ucznia niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.

4. Instrukcje dla nauczycieli

 • W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny).
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel dyżurujący dopilnowuje, by uczniowie nie gromadzili się w miejscach wspólnie użytkowanych.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.
 • Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą określone jest według zasad zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.
 • Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności w pracy oraz dostarczyć pisemną decyzję o kwarantannie.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).

5. Instrukcje dla pracowników obsługi

 • Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Pracownicy wypełniają kartę monitoringu czystości, dbają o uzupełnianie płynów do dezynfekcji.
 • Podczas codziennych prac porządkowych pracownicy obsługi sprzątającej mają za zadanie szczególnie uwzględnić utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

II. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 • Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Należy zachować dystans co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.
 • Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny (72 godziny).
 • Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 • Rekomenduje się stosowanie katalogu on-line biblioteki oraz dokonywanie rezerwacji wybranych tytułów na stronie www.czart.pulawy.pl w zakładce BIBLIOTEKA KATALOG lub bezpośrednio https://m003078.molnet.mol.pl/.
 • Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń można kierować na adres e-mail biblioteka@czart.pulawy.pl.

III. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 • Uczeń wykazujący objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z gorączką (38°C lub wyżej), powinien założyć maseczkę i zostać niezwłocznie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatka – sala nr 7) lub wyznaczonym miejscu, zachowując min. 2 m odległości od innych osób. Uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Dyrektor wyznacza osobę pilnującą ucznia umieszczonego w izolatce. Osoba ta powinna zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.
 • W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe 999 albo 112.

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 • Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Jeżeli pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej w pracy, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą (38°C lub wyżej), należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu (izolatka – pomieszczenie stóżówki)z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Taki pracownik powinien niezwłocznie założyć maseczkę, nie może prowadzić zajęć.
 • W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w izolatce do momentu udania się własnym transportem do domu.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe 999 albo 112.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły należy powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły tel. 534 070 557.
 • Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna o zastałej sytuacji, która wydaje stosowne instrukcje i polecenia. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Izolatkę oraz obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zasady postępowania i instrukcje obowiązujące w internacie

I. Instrukcja dla wychowawców internatu

1. W internacie mogą przebywać  jedynie wychowankowie/ wychowawcy bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy  nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Należy zachować zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności: przychodzić zdrowym do pracy, myć ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz  dezynfekować je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachować bezpieczną odległość  od wychowanków i innych pracowników, stosować środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.

3. Należy zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnić, dlaczego zostały wprowadzone.

4. Wychowawca:

 • dopilnowuje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali  w miarę możliwości w nich środki ochrony osobistej, a także zachowali bezpieczną odległość;
 • zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu. Niezwłocznie zgłasza konieczność uzupełnienia;
 • przypomina uczniom o konieczności mycia rąk, dezynfekcji (po przyjściu do internatu, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety) oraz używania środków ochrony osobistej podczas kontaktu z innymi wychowankami i pracownikami internatu;
 • dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni wspólnego użytkowania;
 • dopilnowuje utrzymania czystości przez wychowanków w pokojach sypialnych (przecieranie podłogi, i innych powierzchni z uczuciem wody i detergentu).

5. Wychowankowie powinni zachowywać dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

6. Ograniczona zostaje możliwość przebywania osób z zewnątrz w internacie: zawieszona zostaje możliwość przyjmowania gości przez wychowanków. W internacie może jedynie i w wyjątkowych sytuacjach przebywać rodzic/prawny opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach).

7. Rekomendowany jest kontakt z rodzicami/opiekunami/nauczycielami/dyrekcją  za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz telefoniczny.

8. Internat posiada wyznaczone pomieszczenie IZOLATKA 1, gdzie w przypadku wystąpienia  u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy go odizolować.

II. Instrukcja dla wychowanków internatu

1. W Internacie mogą przebywać  jedynie wychowankowie  bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Po wejściu do internatu należy zdezynfekować ręce.

3. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenie do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny oraz zalecany dystans;

 • należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów;
 • podczas samodzielnego przygotowania posiłków  należy unikać surowego mięsa i mleka oraz używać własnych sztućców i naczyń, myć je z użyciem detergentów.;
 • pokój sypialny ma być  często wietrzony i utrzymany w czystości i higienie;
 • podczas sprzątania pokoju należy zachować podwyższone zasady ostrożności, zakładać osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i po zużyciu wrzucić do właściwego kosza z odpadami. 
 • Należy zachować  bezpieczna odległość od innych osób, rekomenduje się noszenie  osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

4. Wychowankowie powinni zachowywać dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

5. Posiłki wydawane będą zmianowo i spożywane przy stolikach z rówieśnikami z tego samego pokoju. 

6. Ograniczona zostaje możliwość przebywania osób z zewnątrz w internacie. Zawieszona zostaje możliwość przyjmowania gości przez wychowanków. W internacie może jedynie i w wyjątkowych sytuacjach przebywać rodzic/prawny opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach).

7. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów związanych z infekcją(podwyższona temperatura ciała, kaszel, trudności z oddychaniem), należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy oraz stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w stanie epidemii.

III. Instrukcja dla rodziców wychowanków

1. Należy przekazać niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednia opiekę podczas pobytu, w szczególności, gdy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w grupie ryzyka.

2. Należy stosować się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.

3. Nie należy posyłać dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Rodzic zaopatruje dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.

5.  Rodzic przypomina dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, a w tym o zachowaniu dystansu społecznego, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kasłania.

6. Ograniczona zostaje możliwość przebywania osób z zewnątrz w internacie. Zawieszona zostaje możliwość przyjmowania gości przez wychowanków. W internacie może jedynie i w wyjątkowych sytuacjach przebywać rodzic/prawny opiekun z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe i w wyznaczonych obszarach).

IV. Instrukcja dla pracowników kuchni / magazynu

1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka, kuchnia, jadalnia, magazyn spożywczy), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić szczególne środki ostrożności:

 • powinna być zachowana odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe korzystanie ze  środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki);
 • należy utrzymywać wysoką higienę osobistą oraz higienę  stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 • korzystanie z posiłków powinno odbywać się w  miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodne z zaleceniami w czasie epidemii;
 • rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, po którym konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł przez pracowników kuchni;
 • wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° lub je wyparzać;
 • zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę;
 • w stołówce nie zaleca się samoobsługi; dania i produkty powinny być podawane przez obsługę stołówki;
 • korzystanie z posiłku na wynos możliwe jest wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych (menażka spożywcza).
 • pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z wychowankami/ wychowawcami/ nauczycielami.

V. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka internatu

1. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej (w tym i kaszel w połączeniu z gorączką 38°C lub wyżej) , należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób: IZOLATKA 1.Należy powiadomić o zaistniałej sytuacji Kierownika internatu tel. 668 380 314. Kierownik wyznacza osobę pilnująca wychowanka w Izolatce, osoba ta powinna zachować dystans wynoszący min. 2 m. zakryć usta i nos.

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w izolatce 1. Powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie prawni wychowanka, którzy zobligowani są do zabrania syna/córki do domu z internatu.

3. Wychowanek udaje się indywidualnym (własnym) środkiem transportu do domu. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe 999 albo 112, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego,

4. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna o zastałej sytuacji, która wydaje stosowne instrukcje i polecenia.

5. Kierownik internatu ustala listę osób przebywających  w tym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz zgodnie z wytycznymi poddaje gruntownemu sprzątaniu izolatkę oraz obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie.

VI. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowawcy/pracownika internatu

1.Jeżeli wychowawca/pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób: IZOLATKA 1.

Należy powiadomić o zaistniałej sytuacji kierownika internatu tel. 668 380 314.

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w IZOLATCE a następnie udać się własnym transportem do domu.

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe 999 albo 112.

4. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna o zastałej sytuacji, która wydaje stosowne instrukcje i polecenia.

5. Kierownik internatu ustala listę osób przebywających  w tym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz zgodnie z wytycznymi poddaje gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie.