Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc MAJ 2021

Polecane


Opłata stała- czesne
25 zł
Wyżywienie Pn. – Czw. 65,00 zł
Wyżywienie Piątek 8,20zł
Razem 98,20 zł
Obiady dla uczniów LO 30,00 zł
Obiady dla pracowników 99,00 zł
Obiady- osoby inne
121,00 zł

Opłaty przyjmowane są od 17.05.2021r. do 18.05.2021r. za miesiąc maj, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl

ZWROTY ZA WYŻYWIENIE DOKONYWANE BĘDĄ TYLKO NA PODSTAWIE WYSTAWIONEGO PARAGONU FISKALNEGO

FAKTURY ZA WYŻYWIENIE WYDAJEMY TYLKO PO OPŁACENIU WYŻYWIENIA PRZELEWEM

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE UCZNIÓW W INTERNACIE

Polecane

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów
  i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
  w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dn. 13 listopada 2015r. z póź. zm.).
 2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dz. U. z dnia 13 lipca 2018 r. poz. 1358)
 4. Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 marca 2015 r.

Ustala się jak niżej:

 • Opłata stała- czesne wynosi 50 zł. Nie podlega ona zwrotowi.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży przebywającej w internacie wnoszą opłatę za całodzienne wyżywienie równe kosztom surowca przeznaczonego na jego wykonanie.
 • Wysokość kosztów surowca, o którym mowa w § 1 ustala Kierownik Internatu
  w porozumieniu z organem prowadzącym Internat.
 • Odpłatność za posiłki w Internacie za dany miesiąc, rodzice (prawni opiekunowie), wpłacają na wskazane konto (BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI 31 8741 0004 0007 7060 2000 0050) lub do kasy Internatu w terminie- od 1 do dnia 10 danego miesiąca.

W przypadku płatności przelewem należy wcześniej uzgodnić z Intendentem wysokość wpłaty, a w tytule przelewu wpisać imię, nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc, którego wpłata dotyczy. Potwierdzenie przelewu trzeba przesłać na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl.

 • Zwrot za posiłki spowodowany rezygnacją z Internatu, nie jest możliwy bez paragonu fiskalnego.
 • Odwołanie posiłku jest możliwe w dniu poprzedzającym wydanie odwoływanego posiłku najpóźniej do godziny 10. Zwrot pieniędzy za niewykorzystany posiłek nastąpi w następnym miesiącu.
 • W celu zapewnienia rodzicom najuboższym pokrycia kosztów wyżywienia Organ prowadzący Internat współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej. Może zwolnić rodziców (opiekunów prawnych) z całości lub części opłat za Internat w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. W tym celu należy złożyć decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kierownik Internatu monitoruje terminowość wpłat. W przypadku występowania zaległości ponagla do dokonania wpłaty.
 • Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.


Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc czerwiec 2019


Opłata stała- czesne
45 zł
Wyżywienie Pn. – Czw. 99 zł
Wyżywienie Piątek 12,80 zł
Wyżywienie Środa- śniadanie2,80 zł
Razem 159,60 zł
Obiady dla uczniów LO 43,20 zł
Obiady dla pracowników 79,20 zł
Opłaty przyjmowane są od 01.06.2019 do 07.06.2019 r. za miesiąc czerwiec, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK PKO BP Oddział w Puławach  27102032190000940200911164
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl

Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc maj 2019

Opłata stała- czesne45 zł
Wyżywienie Pn. – Czw.128,70 zł
Wyżywienie Piątek25,60 zł
Razem199,30 zł
Obiady dla uczniów LO61,20 zł
Obiady dla pracowników112,20 zł
Opłaty przyjmowane są od 08.05.2019 do 10.05.2019 r. za miesiąc maj, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.
BANK PKO BP Oddział w Puławach  27102032190000940200911164
Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail: intendent@czart.pulawy.pl


Opłata za internat i wyżywienie za miesiąc marzec 2019

Opłata stała czesne 45zł
Wyżywienie Pn. – Czw. 158,40zł
Wyżywienie Piątek 32zł
      Razem                                                                 235,40zł
Obiady dla uczniów LO. 21 x 3.60zł  75,60zł
Obiady dla Pracowników 21 x 6.60zł 138,60zł
Opłaty przyjmowane są od 01.03.2019 do 08.03.2019r za miesiąc marzec, po tym terminie będą naliczane odsetki.

Przelewy na konto po wcześniejszym uzgodnieniu z intendentem.

BANK PKO BP Oddział w Puławach  27102032190000940200911164

Po ustaleniu i dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres e mail

intendent@czart.pulawy.pl